Ambtsdragers gezocht

op dinsdag, 07 maart 2023

De wijkkerkenraad zoekt een nieuwe ouderling-voorzitter, een jeugdouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Volgens de Plaatselijke Regeling zijn belijdend leden verkiesbaar.
De wijkkerkenraad nodigt u/jou van harte uit om gemeenteleden voor te dragen voor deze vacatures. Als u/jij zelf interesse hebt in een van deze functies, neem dan ook contact op met iemand van de wijkkerkenraad.

Algemeen

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan de gemeente. Zij worden in principe voor vier jaar aangesteld (uitgezonderd de predikant), met de mogelijkheid om dat één keer voor vier jaar te verlengen.

Ouderling-voorzitter

De ouderling-voorzitter leidt de maandelijkse vergaderingen van de wijkkerkenraad en bereidt deze voor in het moderamen, het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad.
Daarnaast coördineert de voorzitter de uitvoering van het beleidsplan. Ook heeft de voorzitter net als andere ouderlingen een rol als ambtsdrager in de kerkdienst.

Jeugdouderling

De jeugdouderling is een ouderling die zich specifiek richt op het jeugdwerk in onze gemeente: de peuterkerk, kinderkerk, tienerkerk, Rock Solid, iBible en BurgerKing.
De jeugdouderling is daarbij in het bijzonder verantwoordelijk voor de verbinding van het jeugdwerk met de kerkenraad en de breedte van de kerk. Je geeft geestelijk leiding aan het jeugdwerk en houdt het beleid in de gaten. De organisatie en uitvoering van het jeugdwerk ligt bij de jeugdwerkers en de vele andere gemeenteleden die een taak in het jeugdwerk hebben. Ook heeft de jeugdouderling net als andere ouderlingen een rol als ambtsdrager in de kerkdienst.

Ouderling-kerkrentmeester

Als ouderling-kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze (wijk)gemeente en maak je deel uit van de (wijk)kerkenraad van Delfgauw. Als kerkrentmeester draag je zorg voor de gebouwen van onze gemeente, de mensen die er werken (inclusief vrijwilligers) en het geld dat we tot onze beschikking hebben. Dit doe je samen met drie andere kerkrentmeesters van onze wijk én in samenwerking met kerkrentmeesters van de andere drie wijkgemeenten. Hiertoe vaardigt iedere wijkgemeente twee kerkrentmeesters af in het College van Kerkrentmeesters (CvK) dat zich onder andere bezighoudt met het groot onderhoud van gebouwen en het centrale beheer van de financiële middelen. De voorkeur gaat uit naar iemand die zowel in de (wijk)kerkenraad van Delfgauw als in het CvK wil participeren. Ook heeft de ouderling-kerkrentmeester een rol als ambtsdrager in de kerkdienst.

Diaken

Diakenen dragen zorg voor (financiële) ondersteuning van onze naasten, ver weg en dichtbij. Het kan gaan om het geven van financiële of praktische noodhulp of het inzamelen van geld via acties en het collecteren in de kerkdienst om een goed doel te ondersteunen. Daarnaast hebben de diakenen een rol in het stimuleren van een diaconale houding bij de gemeente.
Daarnaast heeft de diaken als ambtsdrager een rol in de kerkdienst (in het bijzonder het doen van het welkom, het bedienen van de tafel bij het Heilig Avondmaal en verantwoordelijkheid voor de collecte), en neemt de diaken deel aan het bestuurswerk in de wijkkerkenraad en het College van Diakenen.

Mail uw aanbevelingen graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 april naar scriba@kerkdelfgauw.nl, of spreek één van de leden van de wijkkerkenraad aan, ook voor nadere informatie.

edwardAmbtsdragers gezocht