Liturgie 16 januari 2022

op vrijdag, 14 januari 2022

Zondag 16 januari 2022, voorganger in deze dienst is  ds. Carla Schooneberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 66: 1 en 3  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen

Bemoediging en groet

Zingen  vervolg Psalm 66: 6 en 7

Kyriegebed

Glorialied  305  ‘Alle eer en alle glorie’

Gebed

Moment voor jong en oud

Zingen  Lied 290  ‘Licht van Pasen’

Schriftlezing  Exodus 33:  12 – 23  (Herziene Statenvertaling)

Zingen  Lied 319: 1, 2 en 7  ‘Alles wat er staat geschreven’

Schriftlezingen  1 Johannes 1: 1 – 4  (NBV21)  &  Johannes 2: 1 – 12 (Willibordvertaling 2012)

Zingen  Lied 525: 1 en 4  ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

Zingen  Lied 527  ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor   A Rocha ,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  418: 1, 2 en 3  ‘God, schenk ons de kracht’

Zending en zegen

Orgelspel

 

 

 

 

Kees de JongLiturgie 16 januari 2022