Bericht uit de kerkenraad

op vrijdag, 10 juli 2020

Kerk-TV
U heeft het wellicht gezien: zondag 28 juni was voor de eerste keer de 2e camera in werking.
Dat is dus, voor de cameramensen, even wennen, maar dat we nu een mooie voorziening
hebben is wel duidelijk. Het regiemeubel laat nog even op zich wachten maar ook dat gaat
goed komen. We krijgen regelmatig de vraag waarom we de mensen in de kerk niet ‘even
laten zien’. Aan die wens gaan we op korte termijn tegemoet komen. Dit hoeft echter voor
diegenen die liever niet in beeld komen geen belemmering te zijn om naar de kerk te komen.
We zullen het deel van de kerk dat niet in beeld komt aangeven, zodat die wens ook
gerespecteerd kan worden.

Meer over de corona-enquête
In deze CC duiken we nog wat verder in de informatie die uit de enquête naar voren is
gekomen. Uiteraard nemen we daarbij ook de nieuwe richtlijnen mee die het RIVM per 1 juli
jl. heeft aangegeven voor het zingen. Om met dat laatste te beginnen: er mag officieel weer
gezongen worden. Maar wel onder de voorwaarden:
* Onderlinge afstand (ten minste) 1,5 meter
* Aanwezigen moeten (zelf verklaren dat ze) gezond zijn
* De kerk moet vóór én ná de dienst goed geventileerd worden
* Een coördinator moet hierop toezien

Velen van u hebben in de enquête aangegeven niet eerder de diensten weer bij te wonen
dan dat er een vaccin of medicijn beschikbaar is. Toch heeft de commissie voorgesteld de
stoelen in de kerk zodanig neer te zetten dat uitbreiding van het aantal kerkgangers mogelijk
is. Volgens de richtlijnen mogen er 100 aanwezigen zijn maar staan er nu 77 stoelen in de
kerk (in tweetallen en losse stoelen). Dat is wel ongeveer het maximum wat in de
Ontmoetingskerk mogelijk is. We hoeven nu dus niet meer zo scherp op die grens van 30 te
letten. Wel blijft registratie bij binnenkomst verplicht (maar vooraf aanmelden hoeft op dit
moment niet meer).

Hoewel het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is om de voorschriften te volgen zal de
coördinator toezien op de naleving daarvan alsmede op de volgende door de commissie
opgestelde spelregels:
* Handen desinfecteren bij binnenkomst
* Geen koffiedrinken vóór de dienst
* Kapstokken staan anders opgesteld zodat geen gedrang ontstaat
* Na afloop wel koffiedrinken waarbij het uitgiftepunt achter in de wijkzaal is
* Verspreiden over wijkzaal en (bij goed weer) over bijliggend terras
* Toiletgebruik is weer toegestaan

De KWK heeft ingestemd met deze voorstellen en dus bestaat, als u dat wilt, de mogelijkheid
om in wat grotere aantallen de kerkdienst bij te wonen. Daarbij kunnen gezinnen (indien
gewenst) stoelen bij elkaar schuiven met het verzoek om ze na afloop weer terug te zetten.
Op deze manier kunnen we blijven zingen (volgens de enquête voor velen een belangrijk
onderdeel van de eredienst) en daarbij hoeven we ook geen gebruik te maken van
mondkapjes. Het staat u uiteraard vrij, indien u dat zelf wenst, wel een mondkapje te
dragen.

Met weer wat meer mensen in de kerk zou het ook fijn zijn om weer elke week een
welkomcommissie te hebben. Op dit moment hebben we daar te weinig mensen voor. Wilt
u helpen? Laat het dan even weten aan onze scriba of spreekt u één van de leden van de
kerkenraad aan.
Er is veel meer informatie uit de enquête gekomen (er zijn vele persoonlijke opmerkingen
gemaakt) maar deze commissie hield zich vooral bezig met de Corona maatregelen. Al uw
andere informatie gaat nu naar de CENS: Commissie Eredienst Nieuwe Stijl. Zij gaan er mee
aan de slag! Al hetgeen hierboven staat kan natuurlijk weer worden aangepast als de
maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus worden teruggedraaid of verder
vrijgegeven.

Met vriendelijke groet vanuit de kerkenraad
Bob van der Deijl, voorzitter

Celine Verhoef-FeenstraBericht uit de kerkenraad