Liturgie 3 september 2023

Voorganger in deze dienst  is ds. Cris Koole uit Schoonhoven aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  598:
    ‘Als alles duister is,
     ontsteek dan een lichtend vuur
     dat nooit meer dooft,
     een vuur dat nooit meer dooft’  (3x).

Groet en Bemoediging

Inleiding op de dienst

Zingen  62: 1, 4 en 5  ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 

Kyriegebed  Taizebundel nr 12:  ‘Kyrie Eleison’

Glorialied  146a: 1 en 7   ‘Laat ons nu vrolijk zingen!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen  ‘Kom van je plek af ‘

1e Schriftlezing  Genesis 4: 1 – 10   NBV21

2e Schriftlezing  Romeinen 12: 9 – 21  NBV21

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 834:  1, 2 en 3   ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor  International Justice Mission (IJM), toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  423: 1, 2, en 3   ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God:’

Zending en zegen  afgesloten met het gezongen ‘Amen’,  lied 431 b

Orgelspel