Liturgie 4 april 2021

op zaterdag, 03 april 2021

Paasmorgen

Voorganger in deze dienst is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel

Intochtslied  Lied 632: 1  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Bemoediging en groet

Zingen  Lied 287: 5  ‘Rond het licht dat leven doet

Gebed om ontferming, afgesloten met lied 299 ‘U alle eer’

De bloemschikking in woord en beeld

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment  Kinderkaars en het verhaal over de gebarsten kruik

Lied 625: 1 en 3   ‘Groen ontluikt de aarde’

1e Schriftlezing Psalm 118: 15 – 24 (NBV)

Zingen  Lied 636: 1  ‘Liefde is licht, opnieuw geboren

2e Schriftlezing Johannes 20: 1 – 18 (NBV)

Zingen  Lied 339g  ‘Woorden van leven’

Zingen  vervolg lied 636: 2 en 3

Gedicht

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Gebeden

Inzameling van de gaven

Toelichting:

1e Collecte: OK Diaconie        > Voor de Stichting De Hoop, de christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap in Dordrecht.

2e Collecte: OK Kerk                > voor het werk van onze kerk

Slotlied  Lied 634  ‘U zij de glorie’

Zending en zegen (met gezongen Amen)

Orgelspel

 

 

Kees de JongLiturgie 4 april 2021