Liturgie 6 juni 2021

op zaterdag, 05 juni 2021

Voorganger in deze dienst is  Ds. Fulco Timmers  uit Rotterdam, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

-o-o-o-

 

Orgelspel   

Stilte

Intochtslied  Lied  275: 1, 4 en 5  ‘Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed en Kyrie Eleison (Taizébundel nr. 12)

Glorialied  Lied 304:1, 2 en 3  ‘Zing van de Vader die in den beginne’

Gebed  bij de opening van de Schrift

Kindermoment

1e Schriftlezing  Zingen Psalm 130 c: 1 – 4

2e Schriftlezing  Marcus 3: 20 – 35   NBV

Zingen  Lied 836:1 en 2  ‘O Heer die onze Vader zijt’

Preek

Orgelmuziek

Zingen  Lied 837:1, 3 en 4  ‘Iedereen zoekt U’

 Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging inzameling van de gaven, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > bestemd voor ‘Open Doors’zie ook website

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk.

Slotlied  Lied 687:1, 2 en 3  ‘Wij leven van de wind’

Zending en zegen   afgesloten met  ‘Amen’   lied 431b

Orgelspel  

 

 

 

Kees de JongLiturgie 6 juni 2021