Liturgie 10 oktober 2021

op vrijdag, 08 oktober 2021

Voorganger in deze dienst is  Ds. Arien Treuren – Dorpskerk,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

Orgelspel

Intochtslied  Psalm 33:  1, 2 en 7  ‘Komt nu met zang en roert de snaren’

Groet en bemoediging

Kyriegebed,  beantwoord met zingend Kyrie Eleison, Taizébundel nr 12

Glorialied  723   ‘Waar God de Heer zijn schreden zet

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied  ‘Kom van je plek af’  (couplet 1)

Schriftlezing  Handelingen 19: 11 – 20    NBV

Zingen  Lied 91a  ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’

Preek

Orgelspel

Zingen  Gezang 435: 2, 4 en 5

 2- Heer, ons lot is in uw handen,
en het is uw hartewens,
naar uw beeld ons te verand’ren,
Jezus Christus, nieuwe mens.
O Gij zijt ons zeer genegen,
ook al doet uw liefde pijn
en al smaalt men allerwegen,
dat wij uw gevang’nen zijn.

 

4- Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duiv’len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!

 

5- Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven aankondiging en  toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor   Kerk in Actie ;  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  726:  1, 3 en  6  ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’

Zending en Zegen,  gevolgd door ‘Amen’  (gezongen, lied 431b)

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 10 oktober 2021