Liturgie 11 september 2022 – Startdienst

op maandag, 05 september 2022

Voorganger in deze startzondag dienst is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  280: 1 en 4 ‘De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied  280: 6 en 7

Kyriegebed, afgesloten door het eenstemmig zingen van de eerste drie regels van Kyrie 299d

Glorialied  654: 1, 2 en 4  ‘Zing nu de Heer, stem allen in’

Gebed bij de opening van de Schrift

Verhaal met de kinderen

Zingen  Lied 23d: 1, 2 en 4 met de kinderen  ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’

Schriftlezing  Exodus 32: 7 – 14   NBV21

Zingen  Lied 850: 1, 4 en 5  ‘Geen taal bij machte U te meten’

Schriftlezing  Lucas 15: 1 – 10   NBV21

Acclamatie Lied 339a:  ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 786:  ‘Wij zingen God ter ere’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > de eerste collecte is bestemd voor A RochaToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Dankwoorden bij het afscheid van zes vrijwilligers uit het vorige seizoen

Slotlied  837: 1, 3 en 4  ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

Zending en zegen, afgesloten met een gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 11 september 2022 – Startdienst