Liturgie 12 november

op vrijdag, 10 november 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Mark van Pelt te Gouda, aanvang 10:00 uur.
Ds. Mark van Pelt is tevens  predikant van de Classis Zuid-Holland Noord.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 122: 1 en 3  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed   Na de woorden “zo bidden wij tot U”  zingen wij het  ‘Kyrie Eleison’  (Taizebundel nr 12)

Glorialied  103c: 1, 2 en 3  ‘Loof de koning, heel mijn wezen’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment, er is geen kinderkerk

Schriftlezing  Romeinen 5: 1 – 11   NBV21  door lector

Zingen  Lied 1005: 1, 2 ,3, 4 en 5  ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

Verkondiging:  Leven in vrede met God, hoe gaat dat?

Orgelspel

Zingen  Lied 381: 1, 2 ,3 en 6  ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’

Voorbeden  Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het Voedselbank in Dellf en omstreken, waaronder Pijnacker, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied   Psalm 103: 5 (staande)

Zending en Zegen  afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 12 november