Liturgie 13 augustus 2023

op zaterdag, 12 augustus 2023

Voorganger in deze dienst op is  Ria Keijzer-Meeuwse uit Voorburg aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

 

Thema: ‘De aarde is van God?!’

 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  381: 1 en 2  (uit het eerdere rode liedboek)

1. Het nieuwe daglicht staat ons borg
voor Gods genade en Vaderzorg,
die ook in nacht en duisternis
ons zonneklaar gebleken is.

2.Zodra ons oog het licht ontmoet
en ons gebed de Heer begroet,
weten wij zijn barmhartigheid
over ons leven nieuw gespreid.

Groet  en  Bemoediging

Vervolg intochtslied:  381: 4

4.Wij mogen leven door zijn kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus’ komend koninkrijk

Kyrie en Gloria:

Gesproken gebed  toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Gezongen gebed  Lied 1005: 1, 2 en 4  ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

Woord ten leven  ‘Diep van binnen ben je krachtig  (Gerrie Huiberts)

Glorialied  150a:  ‘Geprezen zij God!’

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing  Genesis 1 tot  2: 4  en  Genesis 2: 15

2e Schriftlezing  Ezechiël 17: 22 – 24

Zingen  Lied: 8a  ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk is ..’  (in canon)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 978: 1, 3 en 4  ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

Gebeden:  voorbede, stil gebed, gezongen gebed (tekst Ria Keijzer, mel. lied 247) en  Onze Vader:

1. God in ons midden, laat ons niet alleen.
Wees met Uw adem altijd om ons heen.
Wees als de maan, een baken in de nacht,
Schijn als de zon, die warmte geeft en kracht.

2. Kom in verdriet, met oog voor ons gemis.
Wees daar als water, sprankelend en fris.
Wees als de aarde, vruchtbaar en vertrouwd.
Wijs ons een weg waarop zich licht ontvouwt.

3. Wees als de wind, onstuimig, scherp van zin.
Blaas ons plezier en levensvreugde in.
Sla als een vriend Uw armen om ons heen.
God in ons midden, laat ons niet alleen.

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het Diaconaal havenproject Rotterdam, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  704 : 1 en 2   ‘Dank dank nu allen God

Zending en Zegen afgesloten met lied 704 : 3  ‘Lof, eer en prijs zij God’

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 13 augustus 2023