Liturgie 13 november 2022

op dinsdag, 08 november 2022

Voorganger in deze dienst is ds. Marco Visser uit Delfgauw, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 118: 1 en 8   ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’

Groet en bemoediging

Kyriegebed,  na de woorden “zo bidden wij tot U”  zingen wij het  ‘Kyrie Eleison’ (Taizé 12)

Glorialied  647: 1, 3 en 4  ‘Voor de mensen die naamloos’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen, afgesloten met het zingen van: ‘Kom van je plek af

1e Schriftlezing:  Exodus 3: 1 – 15   NBV21

Zingen  Lied 566:  1, 2 en 3  ‘Midden in de dood’

2e Schriftlezing: Lucas 20: 27 – 40   NBV21

Zingen  Lied 566: 4, 5 en 6   ‘Lamp voor onze voet’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 645: 1, 2 en 4   ‘Zingt ten hemel toe, juich en jubel Gode’

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor Mercy ShipsToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zingen  Lied 650: 1 – 7  ‘De aarde is vervuld’

Zending en zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 13 november 2022