Liturgie 14 november 2021

op vrijdag, 12 november 2021

Zending, voorganger in deze dienst is  Ds. Hans van Drongelen  uit  Amstelveen, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Intochtslied  Psalm 23: 1 en 3   ‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed, uitlopend op  ‘Kyrie Eleison’  (Taizébundel nr. 12)

Glorialied  Lied 304: 1, 2  en  3   ‘Zing van de Vader die in den beginne’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment met de kinderen

Zingen Lied met de kinderen: ‘Kom van je plek af’

1e Schriftlezing  2 Kronieken 7: 11 – 16   (NBV21)

Zingen  Lied 364: 1  –  6   ‘Hoor gij ons aan!’

2e Schriftlezing  Efeziërs 3: 14 – 21  en Johannes 10: 22 – 30   (NBV21)

Zingen  Lied 442: 1 en 2   ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’

Preek

Orgelspel

Zingen  Lied 452: 1 en 3   ‘Als tussen licht en donker’

Gebed  – stil gebed  –  Onze Vader

De kinderen komen terug uit de Kinderkerk

Inzameling van de gaven,  aankondiging en  toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > de najaarszendingcollecte is bestemd voor Kerk in Actie :  sterke en weerbare vrouwen in Guatemala;  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlotlied  447: 1, 2 en  3   ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ 

Zending en zegen,  afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 14 november 2021