Liturgie 15 mei 2022

op vrijdag, 13 mei 2022

Voorganger in deze dienst is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Aanvanglied  Psalm 98: 1 en 4   ‘Zing een nieuw lied voor God de Here

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Kyriegebed, afgesloten met het gezamenlijk zingen van de eerste drie regels van Lied 299 d

Glorialied  657: 1, 3 en 4  ‘Zolang wij ademhalen’

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor jong(er) en oud(er)

Zingen  Lied 288  ‘Goedemorgen, welkom allemaal

Schriftlezingen:  

Deuteronomium 6: 1 – 9  en  Johannes 13: 31 – 35   NBV21

Zingen  Lied 654: 1, 4  en  6   ‘Zing nu de Heer, stem allen in

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 655:  ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 

Berichten uit de gemeente

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor  A Rocha Nederland,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  425:  ‘Vervuld van uw zegen’

Zending en Zegen, afgesloten met een zingend  ‘Amen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 15 mei 2022