Liturgie 15 oktober 2023

op vrijdag, 13 oktober 2023

Voorganger in deze dienst op ‘Gevangegenenzondag’ is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Silte

Intochtslied  942:  ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’

Groet en Bemoediging

Kyrie en Gloria  als lied op de melodie van Psalm 101

Gebed bij de opening van de Schrift

Zingen  Lied 272: 1 en 3  ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’

Schriftlezing  Psalm 146   NBV21  (lector)

Zingen  Lied 1009   ‘O lieve Heer, geef vrede’

Gedicht   (lector)

Interview

Schriftlezing  Hebreeën 13: 1 – 3  en  22 – 25   NBV21

Acclamatie  339a:  ‘U komt de lof toe’

Zingen  Lied 756: 1, 4, 6, 7, en 8  ‘Laat komen, Heer, uw rijk’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 997  ‘ – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’

Gebeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting Niketantoelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  1005: 1, 2 en 5  ‘Zoekend naar licht hier in het duister’

Uitzending en Zegen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 15 oktober 2023