Liturgie 16 juni 2024

 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  686: 1 en 2  ‘De Geest des Heren heeft‘

Groet en bemoediging

Kyriegebed   met een gezongen   ‘Kyrie Eleison’

Glorialied  274: 1, 2 en 3   ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment   met de kaars

Inleiding op Handelingen 6 en 7

Zingen  Lied 105: 2   ‘Vraag naar des Heren grote daden’

1e Schriftlezing   Handelingen 7:   9 – 14    NBV21

Zingen  Lied 105: 7   ‘Egyptes koning, die bespeurde’

2e Schriftlezing   Handelingen 7:  37 – 39   NBV21

Zingen  Lied 105: 9   ‘De harten der Egyptenaren’

3e Schriftlezing   Handelingen 7:  51 – 60   NBV21

Acclamatie    

Verkondiging

Orgelspel

Zingen   Lied 825: 1, 2 en 8   ‘De wereld is van Hem vervuld’

Gebeden

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor Stichting Timon, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

Slotlied   838: 1, 2 en 3   ‘O grote God die liefde zijt’

Zending en Zegen,   met een gezongen:  ‘Amen’

Orgelspel