Liturgie 18 december

Voorganger in deze 4e Advent dienst  is ds. Robert Stigter, aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 24:  ‘De aarde en haar volheid zijn

Groet en Bemoediging

Bloemschikking bij de vierde zondag van Advent

Kyriegebed,  na de woorden  ‘zo bidden wij‘  zingen we  ‘Kyrie Eleison’  (Taizé, 12)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Projectlied  ‘Levenslicht’  op de melodie van Lied 469

Adventskaars en Adventsgedicht

Zingen  Gezang 125: 1, 2 en 3   ‘O kom, o kom, Immanuël‘   (oude Liedboek voor de kerken)

Schriftlezing:  Matteüs 1: 18 – 25   NBV21

Zingen  Gezang 125: 4 en 5  ‘O Sion schoon, mij enig lief‘   (oude Liedboek voor de kerken)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 512:  ‘Jezus, hoe vertrouwd en goed’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor ‘Het Leger des Heils’ , toelichting.
2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.
Beide collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  uit Hemelhoog 124: ‘Donker de nacht’

Zending en Zegen,  afgesloten met het gezongen: ‘Amen’ , Lied 431b

Orgelspel