Liturgie 18 juli 2021

op zaterdag, 17 juli 2021

Voorganger in deze dienst is  Ds. Carla Schoonenberg – Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

 

 

 

Orgelspel   

Stilte

Aanvangslied  Lied 276: 1 en  2  ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’

Bemoediging en Groet

Kyriegebed,  afgesloten met  ‘Kyrie Eleison‘ , Taizebundel nr 12

Gloria  Lied 303: 1 en 3   ‘Zonne en maan’

Bij de dienst  ‘Ruimte van stilte’

Gebed  bij de opening van het Schrift 

Moment voor jong en oud  ‘Als de zon’

Zingen  Lied 220: 1 en 3  ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’

1e Schriftlezing  Jeremia 23: 1 – 5   (NBV)

Zingen  Lied 23c   ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

2e Schriftlezing  Marcus 6:  30 – 44   (NBV)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 836: 1, 3 en 4  ‘O Heer die onze Vader zijt’

Gebeden   Gebed – stilgebed – Onze Vader

Collecten, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor ‘Huis Jemima’;  website.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van plaatselijke kerk.

Slotlied  Lied 834: 1, 2, en 3  ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Zending en Zegen

Orgelspel  

 

 

Kees de JongLiturgie 18 juli 2021