Liturgie 19 juni 2022

op woensdag, 15 juni 2022

Voorganger in deze dienst met de Maaltijd van de Heer  is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 27: 1 en 7  ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Bemoediging en Groet

Gezongen  Kyriegebed 299j:  ‘Om de mensen en de dieren’

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Zingen met de kinderen  Lied 8b: 1, 2, 3 en 4   ‘Zie de zon, zie de maan’

1e Schriftlezing  Ruth 4   NBV21

Zingen  Lied 221: 1 en  2  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

2e Schriftlezing  Romeinen 12: 9 – 13   NBV21

Gedicht

Zingen  Lied 221: 3  ‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft’

Verkondiging

Zingen Lied 419: 1, 2 en 3   ‘Wonen overal nergens thuis’

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > Stichting Gave; de stichting ondersteunt kerkelijk werk onder vluchtelingen in Nederland.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

   3e Collecte: Avondmaal            > voor de kosten van onderhoud en studiekosten van Sushan Shestha, student aan het MBS in Maleisië.

Bericht uit de gemeente

Voorbeden

Zingen Lied 344; 1, 2 en 3  ‘Wij geloven één voor één’

Maaltijd van de Heer

Slotlied  418: 1, 2 en 3  ‘God, schenk ons de kracht’

Zending en Zegen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 19 juni 2022