Liturgie 19 november 2023

Voorganger in deze dienst is Mw. Ria Keijzer-Meeuwse te Voorburg, aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Thema: “Mijn zegen heb je …..”

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Vrede voor jou hierheen gekomen’, tekst Huub Oosterhuis, mel. 276.

Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen!

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier vandaag vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar!

Groet en bemoediging

Zingen  vervolg intochtslied

God die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn !

Glorialied  158b  ‘Een schoot van ontferming is onze God’

Kyrie en Gloria

Zingen  Intro en lied om ontferming, tekst Reinier Kleijer, melodie: lied 215:

1.    Heer, wij vertolken onze nood: het lijden, het verdriet, de dood.
In het geloof dat U elk woord van ons gebroken bidden hoort.

2.    Voor wie gevlucht zijn en ontheemd, van eigen huis en haard
vervreemd, bidden wij dat U hen beschermt, dat U zich over hen ontfermt.

3.    Voor wie door ziekte en door pijn mismoedig en verbitterd zijn,
bidden wij: Heer, sta aan hun zij, wees hen in wat zo treft nabij.
 
4.    Voor al wie treurt om een gemis – de mens die hen ontvallen is –
bidden wij: Heer, leg in hun smart Uw troost als balsem op hun hart.
 
5.    Voor al wie onder onrecht lijdt, in angst leeft door geweld en strijd,
bidden wij: Wees met hen begaan, leg vrede neer in hun bestaan.
 
6.    Zo leggen wij voor U, o Heer, de nood van onze wereld neer.
Wij bidden U: Kyrie-Eleis, geef ons niet aan de wanhoop prijs.
 
7.    Sta ons, o God, zo bidden wij, in onze sprakeloosheid bij:
De stilte en verborgen pijn waarvoor niet altijd woorden zijn.
 
8.    U die al onze noden weet, U die Uw schepping niet vergeet,
U zingen wij uit alle macht de lof toe: U bent onze kracht.

Woord ten leven

Glorialied 150a  ‘Geprezen zij God’  

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment  en zingen   ‘Kom van je plek af’

Schriftlezing  “Gelukkig ben je..”  naar Matteus 5, 3 – 10, door lector, in een vertaling van dr. Piet van Midden, uit “de Groeibijbel”:

Gelukkig zijn de mensen, die niet verwaand doen.
Het Koninkrijk van God is van hen.
Gelukkig zijn de mensen die verdriet voelen om wat zij hebben gedaan. God zal hen troosten.
Gelukkig zijn de mensen die niet halen wat er te halen valt:
zij krijgen de hele aarde.
Gelukkig zijn de mensen die hun buik vo hebben van onrecht.
God zal hun honger naar recht stillen.
Gelukkig zijn de mensen die genade hebben met een ander.
Zij zullen genade en liefde krijgen.
Gelukkig zijn de mensen die een zuiver geweten hebben.
Als je een schoon geweten hebt, kun je God zien.
Gelukkig zijn de mensen die vrede stichten.
Zij krijgen een nieuwe naam: kinderen van God.
Gelukkig zijn de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen omdat ze rechtvaardig zijn. Het Koninkrijk van God is van hen.

Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: ”Dit gaat niet over anderen. Dit gaat over jullie. Het Koninkrijk van God is de omgekeerde wereld. Het gaat niet om het recht van de sterkste of de grootste mond. Het is anders dan anders. Zo denken en zo leven moet je wel durven, want je staat zomaar voor gek. Mensen spreken misschien kwaad van je of ze klagen je aan. Daarover kun je in zak en as zitten, maar je doet het niet voor niets. En… jullie zijn de eersten niet. De profeten in het Oude testament zijn ook aangeklaagd, Ja, je kunt het moeilijk met Mij hebben. Maar ik weet zeker: als de mensen jullie straks zo meemaken, dan proeven ze iets van het Konikrijk van God. Het is de bedoeling dat jullie voor veel mensen zijn als een licht in de nacht”.
“Ik snap er nog steeds niet veel van”, zei Petrus. “Dat komt omdat ik nog niets heb uitgelegd” zei Jezus. ‘ik zal proberen duidelijk te maken wat Mozes volgens mij heeft bedoeld toen Hij de Tien Woorden gaf. Laten we maar beginnen bij de laatste woorden, die ik zei om jullie en beetje moed in te spreken: “Gelukkig zijn de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen  omdat ze rechtvaardig zijn Het Koninkrijk van God is van hen”. Jezus vervolgde: Als je de Bijbel in handen hebt, ben je nog niet zoveel verder. Die moet je uitleggen.
Mozes heeft allerlei wetten opgeschreven voor Israël. Die zijn bedoeld om te voorkomen dat het in onze wereld en chaos wordt. Maar je moet dan wel snappen waar het om gaat. Mijn taak is om jullie dat uit te leggen. In al die regels, ook in kleine lettertjes, gaat het steeds om 1 ding: dat je rechtvaardig en eerlijk bent”.

Acclamatie

Schriftlied  422:  ‘Laat de woorden die we hoorden …’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen   Lied 982   ‘In de bloembol is de krokus’

Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Elke keer na de woorden  ‘Vanuit verlangen naar vrede en recht bidden we’  zingen we samen:
‘Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison’  2x

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor Stichting de Vrolijkheidtoelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Credo

Ik geloof in God, die ons de wereld schenkt.
Hij roept ons op om van deze wereld een thuis te maken,
een wereld zonder honger, zonder oorlog, zonder haat,
zonder vervuiling – een wereld vol goedheid, recht en vrede.

Ik geloof in Jezus, de Heer, die geroepen en gezonden werd
om mens te worden met de mensen
en zich te wijden aan de droom van God.
Ik geloof dat de Heer ook ons roept
om lief en leed te delen, om de aarde te bewaren,
om – verbonden met Hem – tot nieuw leven te op te staan,
door zorg en pijn heen,
Hij is onze hoop en vertrouwen.

Ik geloof dat God zijn Geest van liefde inblaast.
Hij roept ons om in woord en daad
te werken aan Zijn nieuwe wereld,
waarin wij als broers en zusters samenleven,
verbonden door medemenselijkheid
en uit op vrede.
Dan zijn wij gezegende mensen. Amen.

Slotlied  910: 1   ‘Soms groet een licht van vreugde’ 

Zending en zegen  met een gesproken : ‘Amen’  en beantwoord met
Lied 910 : 2   ‘Goddank, wij overdenken’

Orgelspel