Liturgie 2 juli 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. C. P.  Koole, Schoonhoven aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied    ‘Word stil nu de ene tot ons’     (S. de Vries, Liefste lied van overzee)

Groet en bemoediging

Kyriegebed  Taizebundel nr 12:  ‘Kyrie Eleison’

Glorialied  103c:  1 – 5   ‘Loof de koning, heel mijn wezen,’ 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing  Hebreeën 13: 9 – 16   NBV21

Zingen  Lied: 89: 5 en 6   ‘Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,’

2e Schriftlezing  Matteüs 10: 34 – 42   NBV21

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Psalm 108 : 1   ‘Mijn hart is, Heer, in U gerust.’

Gebeden:  dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor ZOW Plusproject: RWANDA , toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  Psalm 146: 1 en 4  ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here,’

Zending en Zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel