Liturgie 2 oktober 2022

op vrijdag, 30 september 2022

Voorganger in deze dienst met als thema:
Een mens te zijn op aarde
is  ds. Cor Baljeu uit Dalfsen,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  212: 1, 3 en 4    ‘Laten wij zingend, deze dag beginnen! ‘

Groet en Bemoediging

Kyriegebed,  na de woorden ‘zo bidden wij tot U‘  zingen we:  ‘Kyrie eleison‘  301k

volgens: I = voorganger  en  II = gemeente

Glorialied  103c: 1, 3 en 4  ‘Loof de koning, heel mijn wezen,’

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest

Zingen  met de kinderen cpl. 1:  ‘Kom van je plek af ‘ 

Kindermoment

Zingen  met de kinderen cpl. 2:  ‘Kom van je plek af

Schriftlezing  Genesis 3: 1 – 9   NBV21

Zingen  Lied 944: 1   ‘O Heer, verberg u niet voor mij,

Schriftlezing  Genesis 3: 19 – 21   NBV21

Zingen  Lied 944: 2   ‘En wees niet toornig over mij,

Schriftlezing  Johannes 2: 13 – 21    NBV21

Zingen  Lied 578: 1, 5 en 6   ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods,’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 538: 1 en 3  ‘Een mens te zijn op aarde’

Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting van de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > de eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal WerkToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor Kerk en Israël.

Slotlied  981: 1, 2, 4 en 5   ‘Zolang er mensen zijn op aarde,’

Zending en zegen,  afgesloten met een gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 2 oktober 2022