Liturgie 21 augustus 2022

op vrijdag, 19 augustus 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  Ds. J.S. van Rijn, classispredikant ZH-N,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  210: 1, 2 en 3   ‘God van hemel, zee en aarde’

Groet en bemoediging

Kyriegebed Na de woorden “zo bidden wij tot U” zingen wij het Kyrie Eleison (Taizebundel nr 12)

Glorialied  150a: 1 en 2   ‘Geprezen zij God! ‘

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing   Jesaja 30: 15 – 21  NBV 21 door lector

Zingen  Psalm 112: 1 en 2   ‘God zij geloofd en hoog geprezen”

2e Schriftlezing  Lucas 13: 18 – 35   NBV 21 door lector

Acclamatie

Zingen  Lied 990   ‘De laatsten worden de eersten

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 974: 1, 2, 3 en 5    ‘Maak ons uw liefde,God,’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor Stichting Timon. Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  969   ‘In Christus is noch west noch oost’

Zending en zegen  (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’, lied 431b)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 21 augustus 2022