Liturgie 21 november 2021

op vrijdag, 19 november 2021

Eeuwigheidszondag, voorganger in deze dienst is  Ds. Carla Schoonenberg – Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Introïtusantifoon  724  ‘Juich, rechtvaardigen, voor uw God’
Zingen  Psalm 33: 2 en  8  ‘Kom nu met zang en roer de snaren’
Introïtusantifoon  724  ‘Juich, rechtvaardigen, voor uw God’

Bemoediging en drempelgebed

Zingen Lied 601: 1 en 3  ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

Kyriegebed, gevolgd door het biddend zingen van 301K  ‘Kyrie Eleison’ (I: voorzang, II: allen)

Glorialied  650: 1, 2, 3 en 4  ‘De aarde is vervuld’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen
Zingen met de kinderen: Lied 415: 1  ‘Zegen ons, Algoede’

1e Schriftlezing   Spreuken 3: 13 – 20   &   Romeinen 11: 33 – 36   NBV21

Zingen  Lied 93A  ‘Koning is onze God’

2e Schriftlezing  Johannes 10: 31 – 42    NBV21

Zingen  Lied 848: 1 – 5   ‘Al wat een mens te kennen zoekt’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 736:  1 – 3  ‘Dat ons zorgen en werken’

Gedachtenis, aangevuld door het zingen van: ‘Jezus, U bent’ (Taizé) & Lied 458  ‘Zuivere vlam’

Gebeden

Inzameling van de gaven,  aankondiging en  toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor Exodus Nederland;  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  657: 1, 2 en 4  ‘Zolang wij ademhalen’

Zending en zegen.

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 21 november 2021