Liturgie 22 januari 2023

op vrijdag, 20 januari 2023

Voorgangers in deze  Oecumenische viering in de H. Johannes de Dooper kerk  zijn  ds. Arien Treuren en diaken Dick Vrijburg , aanvang 10:00 uur.
Met medewerking van het ‘gelegenheidskoor’ o.l.v. Erik Bleichrodt, op het orgel Hans Smaal.
Via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  Psalm 96a: 1 (koor), 2 (allen), 3 (koor) en 4 (allen)  ‘Zingt een nieuw lied, alle landen’

Bemoediging en groet

Welkom en introductie

Aansteken Paaskaars

Zingen Lied 1008: 1 (koor), 2 en 3 (allen)   ‘Rechter in het licht verheven’

Uitnodiging Schuldbelijdenis en vergeving   door lezing van Jezaja 1: 12 – 18

Kinderen naar de kindernevendienst 
Onder het lied   ‘Samen spelen, zingen,samen komen vieren,’   gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Lied  ‘Magnificat

1e Schriftlezing  Efeziers 2: 11 -22   (Willibrordvertaling)

Zingen  Lied 42a: 1, 2 en 3  ‘Zoals een hert reikhalst naar levend water’

2e Schriftlezing  Matteüs 25: 31 – 46   (NBV 21)

Acclamatie  Lied 339a:  ‘U komt de lof toe, U het gezang,’

Zingen  Lied 1007: 1 en 2 (koor), 3 (mannen), 4 (vrouwen), 5 (m), 6 (v), 7 (allen)  ‘Brood zal ik geven en water als wijn

Preek

Orgelspel

Stenen en verhalen,  na elk statement stemmen we in met de belofte: ‘Ik geef gehoor aan de roep van Jesaja om ‘goed te doen en recht te zoeken

Zingen  Lied 561: 1 (koor), 2 (allen), 3 (koor), 4 en 5 (allen)  ‘O liefde die verborgen zijt’

Kinderen komen terug in de kerk

Voorbeden  met de acclamatie: ‘Heer onze God, wij bidden U verhoor ons’

Onze Vader

Gebed

Gebeden met stil gebed en Onze Vader

Zegen en zending

Zingen Lied: ‘De levende zegene en behoede u. (voorganger), ‘Zegen ons en behoed ons’ (allen)

Slotlied  416: 1 – 4  ‘Ga met God en hij zal met je zijn’

Deurcollecte,  ook giften via de link:  De Voedselbanken.nl  Delft, Pijnacker-Nootdorp

Orgelspel

***

 

Kees de JongLiturgie 22 januari 2023