Liturgie 22 mei 2022

op vrijdag, 20 mei 2022

Voorganger in deze dienst is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Aanvanglied  Psalm 66: 1 en 3  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Kyriegebed, afgesloten met het gezamenlijk zingen van de eerste drie regels van Lied 299 d

Glorialied  207  ‘De trouw en goedheid van de Heer’

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor jong(er) en oud(er)

Zingen  Lied 1010: 1   ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Schriftlezingen:  

Joël 2: 21 – 27  en  Johannes 14: 23 – 29  NBV21

Zingen  Lied 678: 1, 2, 3 en 4   ‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 973  ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

Berichten uit de gemeente

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is een wijkgebonden collecte voor de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  978: 1, 3 en 4  ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’

Zending en Zegen, afgesloten met een zingend  ‘Amen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 22 mei 2022