Liturgie 23 mei 2021

op zaterdag, 22 mei 2021

Pinksteren 2021

Voorganger in deze dienst is Ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel   Bach orgelbewerking van Lied 240

Stilte

Introïtusantifoon  Lied 668  ‘Halleluja! Adem van God vult heel de aarde’
Zingen                         Psalm 68: 7  ‘God zij geprezen met ontzag’
Introïtusantifoon  Lied 668  ‘Halleluja! Adem van God vult heel de aarde’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  met acclamatie Lied 301k  ‘Kyrie eleison’

Glorialied  Lied 302a  ‘God in den hoog’ alleen zij eer’

Gebed  bij de opening van de Schrift

Zingen  Lied 695: 4 en 5  ‘Kom en doorstraal mijn dagen’

Kinderverhaal  ‘Blazertje’

Kinderlied   Video:  ‘Een vlammetje hier, een vlammetje daar’

1e Schriftlezing  Genesis 11: 1 – 9  (NBV)

Muzikaal Intermezzo

2e Schriftlezing  Handelingen 2: 1 – 24  (NVB)

Zingen  Lied 679: 1, 2, 3 en 7  ‘Geweldige, gedreven wind’

Verkondiging

Muzikaal Intermezzo

Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Zingen  Lied 681  ‘Veni sancte Spiritus’

Aankondiging Inzameling van de gaven, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > voor de bestemd voor -Kerk in Actie- (Bijbelcompetitie in Egypte)zie website

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk.

Slotlied  Lied 687: 1 en 2  ‘Wij leven van de wind’

Zending en zegen  

Orgelspel  Bach orgelbewerking van Lied 670

 

 

 

Kees de JongLiturgie 23 mei 2021