Liturgie 25 april 2021

op zaterdag, 24 april 2021

Voorganger in deze dienst is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 66: 1  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’

Bemoediging en groet

Zingen, vervolg intochtslied Psalm 66: 3 en 7

Kyriegebed

Glorialied  Lied 273: 1 en 2  ‘Loof God, die zegent al wat leeft’

Waarderende Gemeente Opbouw:  Vergezicht 1  &  Vergezicht 5

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment  met als thema: ‘De goede herder’

Lied Lied 23 d: 1 en 4  ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’

1e Schriftlezing  Ezechiël 34: 1 – 10  (NBV)

Zingen  Psalm 100: 2 en 4  ‘Roep uit met blijdschap’

2e Schriftlezing  Johannes 10: 11 – 16  (NBV)

Zingen  Lied 652   ‘Zing jubilate voor de Heer’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 653: 1, 6 en 7  ‘U kennen, uit en tot U leven’

Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Toelichting bij de inzameling van de gaven:

   1e Collecte: OK Diaconie        > voor de MAF zendingsvliegers,  zie website

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk.

Slotlied  Lied 977: 1 en 3  ‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’

Zending en zegen  

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 25 april 2021