Liturgie 25 juni 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  Psalm 27: 1 en 7   ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’

Groet en bemoediging

Zingen bij Wereldvluchtelingendag: Lied 997   ‘en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’

Kyriegebed  301c:  ‘Kyrie Eleison’  (zonder canon)

Glorialied  713: 1 en 5  ‘Wij moeten Gode zingen’

Gebed

Kaars kinderkerk

Gesprek met de kinderen

Zingen met de kinderen: Lied 288  ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Schriftlezing  Jeremia 20: 7 – 13   NBV21

Zingen  Lied: 286  ‘Waar de mensen dwalen in het duister’

2e Schriftlezing  Matteüs 10: 16 – 33   NBV21

Acclamatie  339 g:  ‘Woorden van leven’  (1x)  (zonder canon)

Zingen  Lied 362  ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’

Verkondiging

Muzikaal intermezzo  door Nadia Askarova  op klavichord

Zingen  Lied 981:  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

Gebeden:  dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de TearFund, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  973  ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

Zending en Zegen

Orgelspel