Liturgie 25 juni 2023

op vrijdag, 23 juni 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

 

Orgelspel

Silte

Intochtslied  Psalm 27: 1 en 7   ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’

Groet en bemoediging

Zingen bij Wereldvluchtelingendag: Lied 997   ‘en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’

Kyriegebed  301c:  ‘Kyrie Eleison’  (zonder canon)

Glorialied  713: 1 en 5  ‘Wij moeten Gode zingen’

Gebed

Kaars kinderkerk

Gesprek met de kinderen

Zingen met de kinderen: Lied 288  ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Schriftlezing  Jeremia 20: 7 – 13   NBV21

Zingen  Lied: 286  ‘Waar de mensen dwalen in het duister’

2e Schriftlezing  Matteüs 10: 16 – 33   NBV21

Acclamatie  339 g:  ‘Woorden van leven’  (1x)  (zonder canon)

Zingen  Lied 362  ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’

Verkondiging

Muzikaal intermezzo  door Nadia Askarova  op klavichord

Zingen  Lied 981:  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

Gebeden:  dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de TearFund, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  973  ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

Zending en Zegen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 25 juni 2023