Liturgie 26 februari 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Zingen  Intochtslied Lied 91a: 1 en 2  ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’

Groet en Bemoediging

Liturgische bloemschikking

Kyriegebed, gevolgd door gezongen ‘Kyrie eleison’ 301 c

Zingen  Lied 536:  ‘Alles wat over ons geschreven is’

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  Genesis 2: 15  –  3: 9    NBV21

Zingen Lied 791: 1, 2, 3 en 4  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Schriftlezing  Matteüs 4: 1 – 11   NBV21

Zingen  Lied 339a:  ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 542:  ‘God roept een mens op weg te gaan’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Zingen  Lied 538: 1, 3 en 4  ‘Een mens te zijn op aarde’

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel