Liturgie 26 juni 2022

op donderdag, 16 juni 2022

Voorganger in deze dienst  is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  216:  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

Bemoediging en groet

Kyriegebed  afgesloten met ‘Kyrie’  uit  Taizé 12

Glorialied  705: 1 en 3  ‘Ere zij aan God, de Vader’

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Zingen  Lied 224 (2x)  éénstemmig  ‘Elke dag vertelt over God de Heer’

Schriftlezing  1 Koningen 19: 19 – 21 en  Galaten 5:  1, 13 – 25 NBV21  lector

Zingen  Lied 841: 1 en 4  ‘Wat zijn de goede vruchten’

Schriftlezing  Lucas 9: 51 – 62  NBV21  voorganger

Acclamatie

Zingen  Lied 833  ‘Neem mij aan zoals ik ben’  (3x)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 827  ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > voor Algemeen Diaconaal Werk en is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  823: 1 en 4  ‘Gij hebt, o Vader van het leven’

Zending en zegen  met gezongen  ‘Amen’

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 26 juni 2022