Liturgie 26 maart 2023

op vrijdag, 24 maart 2023

Voorganger in deze dienst is  ds Jelke de Jong,  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Lied 130: 1 en 3   ‘Uit diepte van ellende’

Groet en Bemoediging

Oog voor de bloemschikking

Kyriegebed    Na de woorden “zo bidden wij tot U”  zingen wij het ‘Kyrie Eleison’  (Taizebundel nr 12)

Gebed om verlichting van de Heilige Geest

Kindermoment: 40-dagen-tijd

Projectlied  ‘Wij zijn op weg,’   (twee coupletten op de melodie van Lied 536)

1e Schriftlezing Johannes 11: 17 – 27  en Johannes 11: 39 – 44   (NBV21)  door lector

Zingen  Lied 605: 1 en 5  ‘De toekomst is al gaande’

2e Schriftlezing  Johannes 12: 1 – 11  (NBV21)  door lector

Zingen  Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 575: 1, 3 en 6  ‘Jezus, leven van ons leven’

Voorbeden,  stil gebed en Onze Vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  536: 1, 2, 3 en 4  ‘Alles wat over ons geschreven is’

Zending en zegen  afgesloten met gezongen: ‘Amen’  lied 431b

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 26 maart 2023