Liturgie 26 september 2021

op zaterdag, 25 september 2021

Voorganger in deze dienst is  Ds. Carla Schoonenberg – Lems,  aanvang 10:00 uur.

In deze dienst wordt Sarah Johanna Adriana van Oostende gedoopt en de Maaltijd van de Heer gevierd

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-o-o-o-

Orgelspel

Intochtslied  Psalm 121: 1, 2 en  3   ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
Voorafgegaan door en afgesloten met voorzang van de Introïtusantifoon 711b:
‘De Levende waakt over je gaan en je komen’

Bemoediging

Kyriegebed  met  de afsluiting  ‘Kyrie Eleison’  , Lied 301k

Glorialied Lied 302a  ‘God in den hoog’ alleen zij eer’  (canon)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Ontsteking  kinderkaars

1e Schriftlezing  Psalm 139: 11 – 18   (NBV)

Zingen  Lied 967: 1, 5 en 7  ‘Zonne der gerechtigheid’

2e Schriftlezing  Marcus 9: 30 – 37  (NBV)

Zingen  Lied 991: 1, 4, 6, en 7   ‘De eersten zijn de laatsten’

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel   Lead, kindly Light (‘Leid, vriend’lijk Licht mij, als een trouwe wacht’)

Dienst van de Heilige Doop

– inleiding

Zingen Lied 236 uit ‘Zingend Gezegend’ (op de melodie van Gezang 459 uit het Liedboek voor de Kerken)

Presentatie en Doopvragen

Doopgebed

Zingen Lied 344 Klein Credo  ‘Wij geloven één voor één’  (staande)

Bediening van de doop aan Sarah Johanna Adriana van Oostende

Zingen  Lied 348: 1 en 8   ‘Heer van uw kerk’  (staande)

Welkom

Zingen  Lied 359: 1 en 2  ‘Leven is gegeven’

Inzameling van de gaven aankondiging en  toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor de  ‘DORCAS’ ;  website.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

   3e Collecte: Avondmaal col.     > bestemd voor het Plus-project van de ZWO-commissie, voor de bestrijding van de slavernij onder kinderen in de visserij op het Voltameer in Ghana.

.Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Dienst van de Maaltijd van de Heer

Zingen  Lied 385: 1 en 4  ‘De tafel van samen’

Tafelgebed 5   ‘Gezegend is uw Naam’

Slotlied 1010: 1 en 3  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Zending en zegen

Orgelspel

 

 

Kees de JongLiturgie 26 september 2021