Liturgie 28 augustus 2022

op zaterdag, 27 augustus 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  Ds. M. Visser, Delfgauw,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 27:1 en 4 Mijn licht, mijn heil is Hij

Groet en bemoediging

v: De Heer zij met u.
a. OOK MET U ZIJ DE HEER

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die altijd trouw blijft
a. EN NIETS EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN

Kyriegebed Na de woorden “zo bidden wij tot U” zingen wij het Kyrie Eleison (Taizebundel nr 12)

Glorialied  LB 305: 1,2,3 Alle eer en alle glorie

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen Lied: 854 God, soms is het donker (2 maal)

1e Schriftlezing  Genesis 32:23-33 NBV 21 door lector

Zingen  LB 601: 1 en 2 Licht dat ons aanstoot in de morgen

2e Schriftlezing  1 Kor. 13: 11-13 NBV 21 door lector

Acclamatie
v: Lof zij U Christus
g. AMEN

Zingen  LB 601:3 Alles zal zwichten en verwaaien

Verkondiging
Tijdens de verkondiging worden dia’s vertoond

Orgelspel

Zingen  Psalm 139: 1,2 en 6 Heer die mij ziet zoals ik ben

Voorbeden
Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-commissie, Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  LB 791: 1,2,3,4,6 Liefde eenmaal uitgesproken

Zending en zegen  (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’, lied 431b)

Orgelspel

 

 

bettyLiturgie 28 augustus 2022