Liturgie 29 augustus 2021

op vrijdag, 27 augustus 2021

Voorganger in deze dienst is  Mark van der Laan, pastoraal werker te Scheveningenaanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

 

 

Orgelspel

Intochtslied   Psalm 139: 1 en 2  ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  zingend beantwoorden met  ‘Kyrie Eleison’  (Taizébundel nr 12)

Glorialied  Psalm 103: 1 en 3   ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor jong en oud

1e Schriflezing   Psalm 1

Zingen  Psalm 1: 1 en 2  ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’

2e Schriflezing   Marcus 8: 22 – 26

Zingen  Lied 534: 1, 2, 3 en 4  ‘Hij die de blinden weer liet zien’

Preek

Orgelspel

Zingen  Lied 909: 1, 2 en 3  ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

Gebeden  – stil gebed – Onze Vader

Collecten, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor het  ‘Plusproject’ van de ZWO-cie.: voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur Maleisië ;  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  Lied 418: 1, 2, 3 en 4  ‘God, schenk ons de kracht’

Zending en Zegen  met afsluitend :  ‘Amen’  (Lied 431 b)

Orgelspel

 

 

Kees de JongLiturgie 29 augustus 2021