Liturgie 29 januari 2023

op vrijdag, 27 januari 2023

Voorganger in deze dienst met de Maaltijd van de Heer is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Zingen  Lied 280: 1, 2, 3 en 7  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  & gezongen Kyrie  (Taizé 12)

Zingen Gloria, Lied 275: 1, 2 en  5  ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied 783  ‘Voor mij is geluk’

Schriftlezing  Matteüs 5: 1 – 12   NBV21

Acclamatie

Zingen  Lied 321: 1, 2, 4 en 7  ‘Niet als een storm, als een vloed’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 344  ‘Wij geloven één voor één’

Dienst van afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

Zingen Lied 362  ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Amcha Nederland,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Zingen  Lied 793: 1 en 3  ‘Bron van liefde, licht en leven’

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 29 januari 2023