Liturgie 29 oktober 2023

op vrijdag, 27 oktober 2023

Voorganger in deze oogstdienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 72: 1, 2 en 4  ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’

Groet en Bemoediging

Zingen  Lied 287: 1 en 4  ‘Rond het licht dat leven doet’

Woorden bij de oogstdienst en de oogstschikking

Kyrielitanie  300c:  ‘Ontferm u over de aarde’   (voorzang en koor: gesproken;  allen: zingend  ‘Kyrie’)

Glorialied  687: 3  ‘Wij leven van de wind’

Gebed bij de opening van de Schrift

Over de vruchten van een leven

Schriftlezing  Prediker 3: 1 – 8   NBV21 (lector)

Zingen  720:  ‘Alleen te leven om te zwoegen’

Schriftlezing  Jakobus 5: 7 – 8   NBV21 (lector)

Acclamatie

Zingen  Lied 718:  ‘God, die leven hebt gegeven’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen   Lied 845:  ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’

Gebeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschaptoelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  970: 1, 2 en 3  ‘Vlammen zijn er vele’

Uitzending en Zegen  (zingend: ‘Amen’)

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 29 oktober 2023