Liturgie 30 juni 2024

 

 

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied   216  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste

Bemoediging en groet

Kyriegebed en gezongen 301c   ‘Kyrie eleison’  (2x)

Glorialied   838: 1 en 2  ‘O grote God die liefde zijt

Gebed

Moment met de Kinderkerk

Zingen Lied 303  ‘Zonne en maan

Schriftlezing    Psalm 30   (lector)  NBV21

Zingen    Psalm 119a: 1 en 4   ‘Uw woord omvat mijn leven

Schriftlezing    Handelingen 11:  19 – 26   (voorganger)  NBV21

Gezongen acclamatie  339a  ‘U komt de lof toe

Zingen   Lied 345  ‘Gij hebt uw woord gegeven

Gedicht

Verkondiging

Orgelspel

Zingen    Lied 326   ‘Van ver, van oudsher aangereikt

Gebeden

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor Stichting Pauluskerk toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

Slotlied   422  ‘Laat de woorden die we hoorden

Uitzending en Zegen,  met gezongen:  ‘Amen’

Orgelspel