Liturgie 30 mei 2021

op zaterdag, 29 mei 2021

Doopdienst

Voorganger in deze dienst is Ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel   

Stilte

Introïtusantifoon  Lied 703  ‘Alles uit Hem ontstaan’
Zingen                         Psalm 8: 1, 3 en 4  ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
Introïtusantifoon  Lied 703  ‘Alles uit Hem ontstaan’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed en Kyrie Eleison (Taizébundel nr. 12)

Glorialied  Lied 704: 3  ‘Lof, eer en prijs zij God’

Gebed  bij de opening van de Schrift

Kinderverhaal

Zingen  Lied 930  ‘Jij geeft mij vleugels’  (canon)

1e Schriftlezing  Deuteronomium 6: 20 – 25   NBV

Zingen  Lied 256  ‘Blijf met uw genade bij ons’  2x

2e Schriftlezing  Johannes 2: 23  –  3: 16   NBV

Zingen  Lied 217: 1, 2 en 3   ‘De dag gaat open’

Verkondiging

Zingen  Lied 686  ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’

Sacrament van de doop

Zingen  Lied 359  ‘Leven is gegeven’

Zingen  Lied 344  ‘Klein Credo’  (staande)

Zingen  Lied 348: 1, 7 en  9  ‘Heer van uw kerk’

Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging inzameling van de gaven, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > bestemd voor hospice in oprichting  ‘Koningshove’zie  website

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk.

Slotlied  Lied 1000: 1 en 5  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

Zending en zegen  

Orgelspel  

 

 

 

Kees de JongLiturgie 30 mei 2021