Liturgie 30 oktober 2022

op vrijdag, 28 oktober 2022

Voorganger in deze dienst is ds. Gerco Lock uit Scheveningen, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Stilte

Intochtslied  Psalm 5: 1, 2 en 6     ‘Laat mij, mijn koning, tot U spreken’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  Na de woorden “zo bidden wij tot U”  zingen wij het Kyrie Eleison (Taizebundel nr 12)

Glorialied  Psalm 150a: 1, 2 en 4  ‘Geprezen zij God’

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kindermoment    afgesloten met het lied  ‘Kom van je plek af’

Schriftlezing  OT:  Genesis 4: 1 – 16  NBV21

Zingen  Lied 561: 1, 2 en 3   ‘O liefde die verborgen zijt’

Schriftlezing NT:  Efeziërs 4: 25 – 32  NBV21

Zingen  Lied 561: 4 en 5   ‘O liefde uit de eeuwigheid’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Psalm 23b: 1, 2 en 5   ‘De Heer is mijn herder’

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor ZWO Plus project ‘Challenging Heights’ voor kindslaven in Ghana. Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  Lied 1010: 1, 3 en 4  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Zegen  met een gezongen amen (lied 431b)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 30 oktober 2022