Liturgie 4 juli 2021

op vrijdag, 02 juli 2021

Voorganger in deze verhaaldienst is  Ds. Hans Bouma uit Kampen, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

Orgelspel   

Stilte

Intochtslied  Psalm 121: 1, 2 en 3   ‘Ik sla mijn ogen op en zie’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed  Taizebundel nr 12   ‘Kyrie Eleison

Rondom het woord

   Inleiding, Collage poëzie en piano ‘Spreek dan van geluk’

   Zingen Psalm 121: 4   ‘De Heer zal u steeds gadeslaan’

Gebed  om verlichting van de Heilige Geest

Kindermoment

1e Schriftlezing  Johannes 11: 1 – 16   NBV

Zingen  Lied 653: 1, 4 en 7   ‘U kennen, uit tot U leven’

Preek   Het verhaal van Lazerus, Op het leven

Orgelspel

Zingen  Lied 612: 1, 2 en 3   ‘Wij komen als geroepen’

Gebeden   Gebed – stilgebed – Onze Vader

Aankondiging inzameling van de gaven, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor Christenen voor Israël. Voedselhulp voor de Oekraïne

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van plaatselijke kerk.

Slotlied  Lied 146c: 1 en 7  ‘Alles wat adem heeft love de Here’

Zending en zegen   afgesloten met  ‘Amen’ 

Orgelspel  

 

 

Kees de JongLiturgie 4 juli 2021