Liturgie 4 september 2022

op vrijdag, 02 september 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  Ds. J. de Jong  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 139: 1 en 2: Heer, die mij ziet zoals ik ben

Groet en bemoediging

v: De Heer zij met u.
a. OOK MET U ZIJ DE HEER

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die altijd trouw blijft
a. EN NIETS EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN

Kyriegebed Na de woorden “zo bidden wij tot U” zingen wij het Kyrie Eleison (Taizebundel nr 12)

Glorialied  Lied 302: 1 en 2: God in de hoog’ alleen zij eer

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen Lied: 854 God, soms is het donker (2 maal)

1e Schriftlezing  Richteren 9, 1-21 (NBV21)

Zingen  Lied 313: 1 en 3: Een rijke schat van wijsheid

2e Schriftlezing  Johannes 6, 12-15 (NBV21)

Acclamatie
v: Lof zij U Christus
g. AMEN

Zingen  Lied 313: 4: Maar wie op ’t woord vertrouwen

Verkondiging
Tijdens de verkondiging worden dia’s vertoond

Orgelspel

Zingen  Lied 994: 1, 2, 3 en 4 (Voor hen die ons regeren)

Voorbeden
Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > Stichting De Haven       Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  Lied 425: Vervuld van uw zegen

Zending en zegen  afgesloten met een gezongen: ‘Amen’, lied 431b

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

bettyLiturgie 4 september 2022