Liturgie 5 juni 2022

op vrijdag, 03 juni 2022

Voorganger in deze Pinksterdienst is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Aanvanglied  Psalm 68: 7  ‘God zij geprezen met ontzag’

Groet en bemoediging

Luisterlied

Kyriegebed, afgesloten met Kyrie 12 (Taizé) ‘Kyrie Eleison’

Glorialied  675: 1  ‘Geest van hierboven’

Pinksterbloemschikking

Gebed bij de opening van de Schrift

Ontsteken van de Kinderkaars en de Jongerenkaars

Geloven met de kinderen

Zingen met de kinderen  Lied 683 ‘ ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest’

1e Schriftlezing  Ruth 2: 1 – 13   NBV21

Zingen Lied (drie coupletten) op de melodie van LvdK 416  ‘Gelukkig is het land’

2e Schriftlezing  Handelingen 2: 1 – 13   NBV21

Zingen  Lied 687  ‘Wij leven van de wind’

Verkondiging

Luisterlied

Berichten uit de gemeente

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is Pinksterzendingsproject van Kerk in Actie,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  970: 1, 3 en 5 ‘Vlammen zijn er vele’

Zending en Zegen, afgesloten met een zingend  ‘Amen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 5 juni 2022