Liturgie 5 november 2023

op vrijdag, 03 november 2023

Voorganger in deze gedachtenisdienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Zingen  Psalm 84: 1 en 2  ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’, 

Groet en bemoediging

Zingen  Lied  513  ‘God heeft het eerste woord’

Kyriegebed 300b  ‘God van ons leven, open ons hart’

Glorialied  158b  ‘Een schoot van ontferming is onze God’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied 982   ‘In de bloembol is de krokus’

Schriftlezing  Genesis 2: 4 – 9    NBV21

Zingen  Lied 825: 1, 3 en 5  ‘De wereld is van Hem vervuld’

Schriftlezing  Openbaring 22: 1 – 5   NBV21

Acclamatie

Zanggroep   zingt   ‘Dit ene weten wij’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen   Lied 462  ‘Zal er ooit een dag van vrede’

Gedicht    Graan

Zingen  199  ‘Koester de namen die wij hier gedenken’

Gedachtenis

Zingen 201  ‘Die ons gedenkt’

Gebeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor Kerk in Actie (Colombia), toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

PM  De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Zingen  Lied  ‘Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan’   (tekst: S. de Vries, melodie: J. Sibelius)

Zending en zegen  (gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 5 november 2023