Liturgie 7 augustus 2022

op vrijdag, 05 augustus 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  ds. Jacob Korf uit Den Haag,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Lied 283   ‘In de wereld van geluiden

Groet en bemoediging

Zingen  Psalm 72: 1 en 4   ‘Geef, Heer, de Koning uwe rechten

Kyriegebed  na ‘zo bidden wij’  zingen  ‘Kyrie Eleison’    (Taizé, 12)

Glorialied 103a: 1   ‘Loof nu, mijn ziel, de Here

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing Jesaja 65: 17 – 25

Zingen  Lied 766   ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

2e Schriftlezing  Lucas 12: 31 – 40

Zingen   Lied 512: 1 t/m 5   ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’

Preek

Orgelspel

Zingen  Lied 976   ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,’

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de Rudolphstichting.  Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  754   ‘Liefde Gods die elk beminnen’ 

Zending en zegen   (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 7 augustus 2022