Liturgie 8 januari 2023

op vrijdag, 06 januari 2023

Voorganger in deze Nieuwjaars dienst  is ds. Hanneke Borst  te Enkhuizen aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied   Psalm 72: 1 en 4  ‘Geef Heer de Koning uwe rechten’

Groet en Bemoediging

Kyriegebed   als variant zingen:  lied 476: 1 en 4  ‘Nu zijt wellekome’

Glorialied  526: 1   ‘Juich voor de koning van de Joden’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment  
Onder het lied   ‘Kom van je plek van’   gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

1e Schriftlezing  Jesaja 60: 1 – 6   (NBV 21)

Zingen Lied 459: 1, 2 en 7  ‘Ik breng een rechter aan het licht’

2e Schriftlezing  Matteüs 2: 1 – 12   (NBV 21)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied  506: 1 en 2  ‘Wij trekken in een lange stoet’

Gebeden met stil gebed en Onze Vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW), toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > voor de toerusting van de (wijk)gemeenten van de Protestandse kerken in Nederland, toelichting. 
Beide collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  871: 1 t/m 4  ‘Jezus zal heersen waar de zon’

Uitzending en zegen  afgesloten met het gezongen: Amen’

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 8 januari 2023