Liturgie 8 mei 2022

op vrijdag, 06 mei 2022

Voorganger in deze dienst is  Ria Keijzer – Meeuwse pastor in Bolnesaanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

Thama van de dienst: “(Op)vangen”

Orgelspel

OM TE BEGINNEN

 • Openingslied 210: 1 en 2   ‘God van hemel, zee en aarde
 • Groet
 • Bemoediging,   beantwoorden met lied 210: 3
 • Over deze zondag

KYRIE en GLORIA

 • Gezongen gebed: ‘Wij bidden u om vrede’,  melodie Lied 1010

Wij bidden U om vrede en vragen U om brood
dat mensen redt van honger en onmacht totterdood.
Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht
dat mensen ogen opent en op elkander richt.
 
Wij bidden U om zegen en vragen om het woord
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.
Wij bidden U om adem en vragen om Uw geest
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.

 • Gesproken gebed, afgesloten met het gezongen Kyrie uit Taize
 • Woord ten leven
 • Glorialied: lied 150A :  ‘Geprezen zij God’

RONDOM HET WOORD

 • Kindermoment  afgesloten met het lied ‘Kom van je plek af
 • 1e Schriflezing OT   Ezechiël 11: 14 – 20
 • 2e Schriflezing NT  Lucas 5: 1 – 11
 • Schriftlied  Lied 326: 1 t/m 4   ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 
 • Overdenking
 • Meditatief orgelspel
 • Lied tussen Pasen en Pinksteren   Lied 686:  ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’

GEBEDEN EN GAVEN

 • Voorbeden, met stil gebed en Onze Vader. Elke intentie eindigt met de woorden “Vanuit geloof in toekomst bidden wij“, waarna we zingen , lied 368F: ‘God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja’
 • 1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor het bestemd voor de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië; toelichting
 • 2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

DE WERELD IN

 • Slotlied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede’, tekst Huub Oosterhuis, melodie Lied 868

1.Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: wij zullen rusten in vrede.
 
2.Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede geschapen.
 
3.Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.

 • De zegen van God, beantwoorden met:
 • Lied 421:  ‘Vrede voor jou ‘, 3x.

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 8 mei 2022