Liturgie Goede Vrijdag – 7 april

Voorganger in deze dienst op Goede Vrijdag is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 19:30 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

Het is stil in de kerk

Openingswoorden

Zingen  Psalm 22: 1  ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’

Lezing van de bewerking door Lloyd Haft van Psalm 22

Zingen  Psalm 22: 10  ‘Want geenszins achtte mij de Heer gering’

Gebed

 Zingen  Lied 607  ‘Gij zijt voorbijgegaan’

 Het lijdensverhaal uit het evangelie naar Marcus 14: 32 – 42  &  15: 1 – 41

Lezing  Marcus 14: 32 – 42  Het ogenblik is gekomen

Zingen  Lied 586: 1  ‘Zie de mens die in zijn lijden’

Afbeelding 1,  met een korte meditatie en stilte

Lezing  Marcus 15: 1 – 5   Koning der Joden

Zingen  Lied 586: 2

Lezing  Marcus 15: 6 – 20   Kruisig hem!

Zingen  Lied 586: 3

Afbeelding 2,  met een korte meditatie en stilte

Lezing  Marcus 15: 21 – 32  Het was het negende uur  &  Marcus 15: 40 – 41

Zingen  Lied 586: 4

Afbeelding 3,  met een korte meditatie en stilte

Lezing  Marcus 15: 33 – 37  Blies Hij de adem uit

De Paaskaars wordt gedoofd

Lezing  Marcus 15: 38 – 39  ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon’

Silte

Zingen  577  ‘O wereld, zie uw leven’

Avondgebed

Zingen  590  ‘Nu valt de nacht’

Zegen

We verlaten de kerkzaal in stilte.


Gift :
Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 

De gift is via de Ontmoetingskerk App over te maken.