Liturgie 11 april 2021

op zaterdag, 10 april 2021

Beloken Pasen

Voorganger in deze dienst is  ds. Ria Keijzer – Meeuwse, pastor in Bolnes, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.


Orgelspel

  • HET BEGIN

Welkom

Intochtslied  Lied 632: 1  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’

Bemoediging en groet
Ria: we zijn verbonden, hier en thuis
Allen: met God en met elkaar.
Ria: Onze hulp verwachten wij van Hem
die trouw is in eeuwigheid
Allen: en die nooit loslaat wat Zijn hand begon.
Ria: Deze dag is een geschenk.
Allen: We loven God, verheugd om het leven.
Ria: We groeten elkaar in vrede
Allen: met licht dat opwekt. Amen

Lied  lied 287: 1 en 5   ‘Rond het licht dat leven doet’

Over deze zondag: Beloken Pasen

  • KYRIE  EN  GLORIA

Kyriegebed, afgesloten met het gezongen Kyrie.

Woord ten leven: “Opstaan” (tekst van Ria Keijzer)

Opstaan is geloof in het leven,
vertrouwen in de kracht van goedheid,
die we vinden bij Jezus,
tot leven gebracht voor de wereld.
Opstaan is verzet
vanuit een diep geweten dat het anders kan
Opstaan is het besef dat je zelf de verandering bent
die je voor de wereld wenst.
Opstaan is hartstocht voor het onmogelijke:
een wereld, te mooi om waar te zijn –
leefbaar, rechtvaardig en goed.
Gods nieuwe wereld, waar de dood niet meer zal zijn.

Glorialied:Waar je woont op deze wereld’    (mel. Welk een vriend is onze Jezus – de oorspronkelijke tekst is aan het slot door Ria toegeschreven naar Pasen):

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton,
elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon.
Elke dag weer nieuwe kansen om opnieuw op weg te gaan
en te delen van Zijn liefde en te werken in Zijn Naam.

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton,
tussen hoop of tussen twijfel, elke dag is er een zon.
Elke dag weer nieuwe kansen ’t Woord van Christus te verstaan
door te leven vanuit Pasen, en ten leven óp te staan.

  • HET  WOORD

Woord voor de kinderen

Licht voor de kinderen aan (we steken het licht van de lantaarn aan)

Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 31

Schriftlied: lied 642: 1, 2, 7 en 8  ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

  • HET  ANTWOORD

Lied:  Paaslied  (melodie:  ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’)

Wil ons in het vroege licht verschijnen, als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen, die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen. Dat wij zien door tranen heen:
Opgestane, U alleen.

Wees dan als een wonder in ons midden, al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van Uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt in de droom, die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen in het heuvelland van hoop,
waar wij door Uw roepstem zijn gewonnen. Richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven;
doe ons diep en duizendvoudig leven.
Vleugels van uw vredegroet dragen ons, U tegemoet.

(tekst: Fokkelien Oosterwijk, uit de bundel “Zingen in zonlicht”)

  • GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden.  Na ‘zo bidden wij samen…’ zeggen we hardop: ‘Wek geloof in het leven’. Er is ruimte tot stil gebed en we besluiten de gebeden met Het Onze Vader:

1e Collecte: OK Diaconie        > Bestemd voor Jeannet Bierman om haar uitzending naar Colombia mogelijk te maken (Voorjaarszending) Dordrecht.

2e Collecte: OK Kerk                > voor het werk van de plaatselijke kerk

  • ZENDING  EN  ZEGEN

Slotlied: Lied 634  ‘U zij de glorie’

Zegen,   beantwoord met lied 431B   ‘Amen’  

 

 
Kees de JongLiturgie 11 april 2021