Ontmoetingskerk Pijnacker

Liturgie kerkdienst zondag 23 augustus 2020

op donderdag, 20 augustus 2020

Voorganger in deze dienst is ds. A. Minnema, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Orgelspel

Stilte

INTOCHTSLIED Lied 62: 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Voorwaar Hij is mijn heil mijn rots

Lezen: Zondagmorgen (Ida Gerhardt) (liedboek blz. 530)

GROET EN BEMOEDIGING 

KYRIEGEBED via de beamer : Herman van Veen ‘Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald?’

Lezen: Liedboek blz. 1361 Trouwe God (J.T. Bakker)

GLORIALIED: Lied 1008: 1, 2 en 3 Rechter in het licht verheven
.
GEBED om verlichting met de Heilige Geest

KINDEREN

SCHRIFTLEZINGEN
De schriftlezingen worden gedaan door een lector uit de gemeente tenzij u voorkeur heeft om de 2 e lezing zelf te doen.
Predikant leidt (zo nodig en/of gewenst) beide schriftlezingen (al dan niet gecombineerd) wel zelf in. Graag aangeven
uit welke Bijbelvertaling de schriftlezingen komen.
Evangelielezing: Matteüs 11: 25 – 30 (NBV vertaling)
v: Lof zij U Christus
met antwoord van de gemeente
g. Amen.
Lezen lied 897, Rusteloos ben ik
v. Coupletten, allen: Refrein

Muziek lied 897

PREEK

(ORGEL)MUZIEK

LIED: Lied 836: 3, 4 en 5 O vrede van Tiberias

GEBEDEN EN GAVEN
Indien er een bericht van overlijden is wordt dat vóór het gebed voorgelezen. Dit
doet de voorganger als betrokkene uit één van de andere wijken komt. Betreft het een lid van
de Ontmoetingskerk wordt dit gedaan door de O.v.D. De betrokken familie(s) graag meenemen in de
voorbeden.
Gebeden – stil gebed – Onze Vader

“INZAMELING” VAN DE GAVEN
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

SLOTLIED: Lied 315: 1, 2 en 3 staande Heb dank o God van alle leven

ZENDING EN ZEGEN, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

 

 
Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 23 augustus 2020