Liturgie zondag 16 februari 2020

op vrijdag, 14 februari 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Arien Treuren
Aanvang van de dienst 10.00 uur.
De dienst is te beluisteren via de kerkomroep

Wijkgemeente Ontmoetingskerk – Orde van dienst

INTOCHTSLIED: Ld. 213, 1. 3-4
GROET
v. De Heer zij met u.
a. OOK MET U ZIJ DE HEER
BEMOEDIGING
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die altijd trouw blijft
a. EN NIETS EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN
TOENADERING
v. Voor U belijden wij, almachtige God,
a. DAT WIJ GEZONDIGD HEBBEN
IN GEDACHTEN, WOORDEN EN WERKEN.
…gebedsstilte…
v. Ontferm U over ons,
a. VERGEEF ONS ONZE ZONDEN
EN GELEID ONS TOT HET EEUWIGE LEVEN.
v. Door Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

Gemeente gaat zitten

LIED: Ps. 75, 1-2. 4

KYRIE besloten met Ld. 310k

GLORIA Ld. 413

GEBED om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de Kinderkerk.

Schriftlezing O.T.: Psalm 10 (Ida Gerhardt/ Marie van der Zeyde)

LIED: Ld. 995

Schriftlezing N.T.: Lucas 16: 19-31 (Naardense Bijbel)

LIED: Ld. 718

PREEK

(ORGEL)MUZIEK

LIED: Ld. 146a: 1-2. 4. 6

DANKZEGGING, VOORBEDEN, STIL GBED EN ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN voorafgegaan door een toelichting door de diaken

kinderen van de Speelkerk komen binnen

LIED: Ld. 871

ZENDING EN ZEGEN, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie zondag 16 februari 2020